صفحه اصلی
English
1399/05/20 پذيرش بدون آزمون و تحصيل مجازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان
پذيرش بدون آزمون و تحصيل مجازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان


 - پذيرش بدون آزمون نيم سال اول سال تحصيلي 1400-1399


سايت ثبت نام و اعلام نتايج بدون كنكور دانشگاه آزاد

azmoon.org

 ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان مهر 99 

طبق اطلاعيه منتشر شده از سوي سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد ، ثبت نام و انتخاب رشته بدون كنكور كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ورودي مهر دانشگاه آزاد از 5 مرداد ماه سال جاري آغاز شده و تا 2 شهريور ادامه خواهد داشت .

 

زمان ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد مهر 99

مقطع

آغاز ثبت نام مهر 99

مهلت تمديد شده

كارداني پيوسته

5 مرداد ماه الي 2 شهريور

اعلام نشده

كارداني ناپيوسته

5 مرداد ماه الي 2 شهريور

اعلام نشده

كارشناسي پيوسته

5 مرداد ماه الي 2 شهريور

اعلام نشده

كارشناسي ناپيوسته

5 مرداد ماه الي 2 شهريور

اعلام نشده

 

  ثبت نام دانشگاه آزاد مهر 99 تا 2 شهريور ادامه دارد 

 

ليست رشته / محل مقطع كارشناسي پيوسته

رديف

گروه آموزشي

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

علوم تجربي

50169

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

2

رياضي و فني

60202

مهندسي معماري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

3

علوم تجربي

50323

مهندسي فضاي سبز

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

4

رياضي و فني

50397

علوم و مهندسي آب

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

5

رياضي و فني

40401

مهندسي عمران

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

6

رياضي و فني

40401

مهندسي عمران

177

واحد اردستان

زن و مرد

پاره وقت

7

علوم تجربي

50169

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

177

واحد اردستان

زن و مرد

پاره وقت

8

علوم تجربي

50323

مهندسي فضاي سبز

177

واحد اردستان

زن و مرد

پاره وقت

9

رياضي و فني

60202

مهندسي معماري

177

واحد اردستان

زن و مرد

پاره وقت

 

 ليست رشته / محل مقطع كارشناسي ناپيوسته


كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

60206

معماري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

2

50401

مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

3

70402

مهندسي اجرايي عمران

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

 

 

ليست رشته / محل مقطع كارداني پيوسته

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

60206

معماري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

2

40943

عمران

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

3

41052

نرم افزار كامپيوتر

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

4

21301

حسابداري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

 

 

 


 

ليست رشته / محل مقطع كارداني ناپيوسته

رديف

گروه آموزشي

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

علوم انساني

21392

كارداني مديريت صنعتي كاربردي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

2

رياضي و فني

40997

كارداني فني عمران - راهسازي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

3

رياضي و فني

40555

كارداني فني برق

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

4

هنر

60325

كارداني فني شهرسازي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

5

رياضي و فني

40972

كارداني فني عمران - بتن

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

6

علوم انساني

21074

كارداني حرفه اي مديريت- امور دفتري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

7

رياضي و فني

60184

كارداني معماري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

8

علوم تجربي

50605

تكنولوژي توليدات دامي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

9

علوم تجربي

50606

تكنولوژي توليدات گياهي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

10

علوم تجربي

50443

كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

11

علوم تجربي

50444

كارداني تكنولوژي مواد غذايي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

12

علوم تجربي

30539

تربيت معلم آموزش علوم تجربي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

13

رياضي و فني

40978

كارداني فني توليد سيمان

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

14

رياضي و فني

41052

نرم افزار كامپيوتر

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

15

رياضي و فني

40423

كاردان فني كارهاي عمومي ساختمان

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

16

علوم انساني

21330

كارداني امور بانكي

177

واحد اردستان