صفحه اصلی
English
1399/09/28 پذيرش دانشجودرمقاطع كارداني وكارشناسي
پذيرش دانشجودرمقاطع كارداني وكارشناسي


 

آغاز ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي  واحداردستان

 

🔻 ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در مقاطع كارداني وكارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي _ بهمن ماه 99 آغاز شد.

🔻
بدينوسيله به اطلاع متقاضيان ثبت نام و شركت در پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي نيم سال دوم دانشگاه آزاد اسلامي مي رساند ، ثبت نام و انتخاب رشته براي آن دسته از رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته نيمسال دوم كه پذيرش براي آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي انجام مي شود از يكشنبه  30 آذرماه آغاز مي شود.
داوطلبان مي توانند از روز يكشنبه با مراجعه به سامانه مركز سنجش، پذيرش و فارغ التحصيلي به نشاني  www.azmoon.org  ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را دريافت و پس از مطالعه و كسب آگاهي ، در صورت تمايل و داشتن شرايط با  تهيه كارت اعتباري نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمايند


 
 

لينك دريافت  دفترچه هاي راهنما ثبت نام دوره هاي ذيل به آدرس https://azmoon.iau.ac.ir/Home/DownloadFile  مراجعه نماييد.


 
 

ليست رشته / محل مقطع كارشناسي پيوسته

رديف

گروه آموزشي

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

علوم تجربي

50169

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

2

رياضي و فني

60202

مهندسي معماري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

3

علوم تجربي

50323

مهندسي فضاي سبز

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

4

رياضي و فني

50397

علوم و مهندسي آب

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

5

رياضي و فني

40401

مهندسي عمران

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

6

رياضي و فني

40401

مهندسي عمران

177

واحد اردستان

زن و مرد

پاره وقت

7

علوم تجربي

50169

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

177

واحد اردستان

زن و مرد

پاره وقت

8

علوم تجربي

50323

مهندسي فضاي سبز

177

واحد اردستان

زن و مرد

پاره وقت

9

رياضي و فني

60202

مهندسي معماري

177

واحد اردستان

زن و مرد

پاره وقت

 

 

ليست رشته / محل مقطع كارشناسي ناپيوسته

 

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

60206

معماري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

2

50401

مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

3

70402

مهندسي اجرايي عمران

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

 

 

 

ليست رشته / محل مقطع كارداني پيوسته

 

رديف

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

60206

معماري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

2

40943

عمران

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

3

41052

نرم افزار كامپيوتر

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

4

21301

حسابداري

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

 

 

 

 

 

 

 

ليست رشته / محل مقطع كارداني ناپيوسته

رديف

گروه آموزشي

كد رشته

رشته

كد محل دانشگاهي

محل دانشگاهي

جنسيت

نظام آموزشي

1

علوم انساني

21392

كارداني مديريت صنعتي كاربردي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

2

رياضي و فني

40997

كارداني فني عمران - راهسازي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

3

رياضي و فني

40555

كارداني فني برق

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

4

هنر

60325

كارداني فني شهرسازي

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

5

رياضي و فني

40972

كارداني فني عمران - بتن

177

واحد اردستان

زن و مرد

تمام وقت

6

علوم انساني