صفحه اصلی
English
1395/11/12 اطلاعيه هاي مهم
اطلاعيه هاي مهم

 

قابل توجه دانشجويان رشته معماري

كارداني- كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)

اجتراماً نظر به برگزاري كليه كلاسها از ابتداي هفته جاري و حضور كليه اساتيد گروه در كلاسهاي درس، بدينوسيله اعلام مي دارد عدم حضور دانشجويان در كلاسهاي درس توسط اساتيد محترم اعلام و مطابق با آيين نامه آموزشي دانشگاه اقدام خواهد شد. لازم به ذكر است طبق آيين نامه مذكور دانشجو صرفاً به 3 جلسه غيبت مجاز در طول ترم مي باشد كه با ارائه مدارك موجه توسط استاد درس ارزيابي مي گردد و در صورت عدم تاييد غيبت غير موجه تلقي شده و مطابق آيين نامه منجر به حذف درس توسط استاد خواهد شد. لذا به جهت جلوگيري از پيش آمدهاي احتمالي كليه دانشجويان موظف به حضور در كليه كلاسها هستند.

گروه معماري
 
 
قابل توجه دانشجويان متره،مديريت تشكيلات كارگاهي،اصول سرپرستي واصول طراحي وشناخت كلاسها روزهاي پنجشنبه طبق برنامه برگزار ميشودوحضور الزاميست
 
قابل توجه دانشجويان درس هندسه ترسيمي: دوشنبه ها8تا 10كلاس تشكيل وحضور الزاميست
 
دروس طرح4 و5معماري كارشناسي پيوسته روزهاي 5شنبه ازساعت8تا17 برگزار ميگردد>عدم حضور دانشجويان در جلسات آتي به منزله حذف واحد درسي است ومطابق با مقررات دانشگاه اقدام خواهد شد  مدرس درس
كلاس روستا2يكشنبه ها8تا12 وروستا1 13تا17ميباشد وحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان درس تحليل فضاي شهري:كلاس 4شنبه ها13تا17وتهيه كتاب محيط هاي پاسخده انتشارات دانشگاه علم وصنعت ترجمه دكتر بهزادفر تهيه شود وحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان درس كالبدي :ساعت تشكيل 8تا12 روزهاي 4شنبه ومنبع درسي كتاب برنامه ريزي كاربري اراضي شهري انتشارات دانشگاه تهران تاليف دكتر زياري تهيه كتاب وحضور الزاميست
 
قابل توجه دانشجويان دروس ابهاي زيرزميني ،مهندسي اب وفاضلاب و الودگي هوا استاد علي نصري:كلاسها در روز4شنبه 26مهر تشكيل ميشود
قابل توجه دانشجويان درس نقشه برداري وكليه دروسي كه با استاد ساعتي روز سه شنبه وچهارشنبه وارد شده است :روز 4شنبه3ابان مراجعه حضوري وشركت دركلاس الزاميست
قابل توجه دانشجويان عزيز:ساعت تشكيل كلاسها درنيمسال1-97-96بشرح زير ميباشدجلسه اول8:30تا10جلسه دوم10:15تا11:45   11:45تا12:45زمان استراحت ونماز12:45تا14:15جلسه سوم14:15تا15:45جلسه چهارم
دانشجويان درس مكانيك خاك ومكانيك خاك وپي استاد وفايي روزهاي سه شنبه ساعت 12:45تا15:45ميباشدحضور الزاميست
كليه كلاسهاي استاد صيادي روز سه شنبه وچهارشنبه 25و26مهربرگزار نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگردد
كلاس ميكروبيولوژي استاد پيرحاجاتي سه شنبه 96/07/25برگزار نميشود جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد
قابل توجه دانشجويان درس ورزش 1 وتربيت بدني خواهران كلاس روزهاي 4شنبه ازساعت12:30تا14 ميباشدحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان معماري كلاس هندسه كاربردي ومناظرمرايا8تا10:00پرسپكتيو10:00تا12 عناصر جزييات وشناخت موادومصالح13تا14:30درك وبيان14:30تا16برگزار وحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان :كلاس ايستايي1و2خانم سالك8تا10پنجشنبه ها وتحليل سازه ها10تا12 برگزار ميشود وحضور الزاميست
قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقطع كار داني/ كارشناسي :
با توجه به حذف وتغيير ساعات برخي از كد دروس ارائه شده در ترم مهر97-96به جهت عدم تكميل ظرفيت كلاس خواهشمند است براي آگاهي از برنامه ترم مهر خود به سايت و برنامه سيدا پروفايل خود مراجعه نماييد.بديهي استبا توجه به تشكيل كلاسها طبق برنامه اصلاحي وحضور اساتيد محترم در كلاس عدم حضور دانشجويان مطابق مقررات اموزشي دانشگاه اقدام خواهد شدگروه معماري96/07/19
قابل توجه دانشجويان معماري كلاسهاي زير روزهاي دوشنبه طبق ساعت برگزار ميشود:تمرينهاي معماري 1و2ساعت8تا15 طراحي فني وطراحي فني ساختمان ،مقدمات طراحي معماري2 وطرح معماري3ساعت8تا17
قابل توجه دانشجويان فارسي عمومي وپيش وروانخواني خواهران استادخطيب نياروزهاي تشكيل كلاسهابشرح زير ميباشد:سه شنبه ها درتاريخ هاي18مهر 2ابان16ابان30ابان14اذر28اذرتمامي جلسات بصورت دو برابر ساعت معمول تشكيل ميشود
قابل توجه دانشجويان استاد ربيعي كلاس شيمي مواد غذايي واصول طراحي 4شنبه هابترتيب8تا10و10تا12حضور الزاميست
  • كليه كلاسهاي روز4شنبه استاد زريبافيان طبق همان ساعات روز دوشنبه وكليه كلاسهاي 5شنبه روز 3شنبه براساس همان برنامه برگزارميگردد
  • كليه كلاسهاي استاد نريماني بجاي 4شنبه19مهر پنجشنبه20 مهر طبق همان ساعت برگزار ميگردد
  • كلاسهاي استاد درخشان در روز پنجشنبه 20مهرماه برگزار نميشود جبراني متعاقبا اعلام ميگردد
  • قابل توجه دانشجويان ارشد معماري ،معماري داخلي ودكتري معماري :كليه كلاسها اين هفته برگزار ميگرددتاريخ اطلاع رساني:دوشنبه 17 مهرماه
كلاس شيمي مواد غذايي استادربيعي چهارشنبه 12مهرماه ساعت8تا10 تشكيل ميگردد وحضور الزاميست
 
دانشجوياني كه روزهاي 4شنبه و5شنبه با استاد زريبافيان كلاس دارند مي بايست روز سه شنبه مورخ18مهرماه براي هماهنگي حتما حضوري به گروه عمران مراجعه نموده وبا استاد هماهنگي هاي لازم را بعمل آورند Zaribafian@yahoo.comايميل استاد جهت هماهنگي
 
((اطلاعيه مهم حذف و اضافه))

قابل توجه دانشجويان رشته معماري مقاطع

كارداني كارشناسي پيوسته كارشناسي ناپيوسته

بدين وسيله به كليه دانشجويان رشته معماري در مقاطع كارداني و كارشناسي مي رساند به جهت تسريع در امر ثبت نام و انجام امور حذف و اضافه ترم مهر 1396 كه سه شنبه مورخ 96/7/11انجام مي پذيرد، رعايت موارد ذيل الزامي است.

رعايت مراحل ذيل توسط دانشجو الزامي و لازم الاجرا است و در صورت عدم احترام مسئوليت مشكلات آموزشي بر عهده دانشجو است.

مراحل حذف و اضافه ( جهت دانشجويان محترمي كه در دوره زماني ثبت نام ترم اقدام به ثبت نام نموده اند )

1-     مراجعه به آموزش و اخذ فرم درخواست شوراي آموزشي جهت اعلام اخذ دروس مورد نياز (با رعايت قوانين آموزشي رعايت پيش نياز ...)

2-     مراجعه به امور مالي و تعيين تكليف وضعيت مالي و اخذ مهر از حسابداري واحد در ذيل برگه شوراي آموزشي

3-     تحويل فرم ممهور به مهر حسابداري به آقاي عامري

4-     اعلام نتيجه شورا و ترميم واحد ها در روز يكشنبه 96/07/16از طريق گروه آموزشي معماري (مدير گروه)

مراحل انتخاب واحد با تاخير ( جهت دانشجويان محترمي كه در دوره زمانبندي ثبت نام موفق به اخذ واحد و ثبت نام نشده اند )

1-     مراجعه به آموزش و اخذ فرم شوراي آموزشي و اعلام واحد هاي مورد درخواست (با رعايت قوانين آموزشي رعايت پيش نياز و ...)

2-     مراجعه به امور مالي واحد و نعيين تكليف وضعيت مالي و اخذ مهر حسابداري واحد در ذيل برگه شورا.

تذكر :

 لازم بذكر است به جهت اين دسته از عزيزان محدوديت انتخاب واحد توسط شوراي تخصصي گروه و مدير گروه رشته معماري لحاظ خواهد شد.

3-     تحويل فرم ممهور به مهر حسابداري به آقاي عامري

4-     اعلام نتيجه شورا و انتخاب واحد نهايي اين دسته از عزيزان روز يكشنبه 96/07/16از طريق گروه آموزشي معماري(مدير گروه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه مهم جهت دانشجويان جديد الورود سال 96

رشته كارداني معماري مهندسي معماري تكنولوژي معماري

 

ضمن تبريك قبولي و شروع مرحله جديدي از مراحل علم آموزي خدمت دانشجويان محترم جديدالورود رشته معماري در مقاطع كارداني و كارشناسي به استحضار مي رساند جلسه توجيهي تخصصي با مدير گروه رشته جهت هماهنگي و ترميم واحد هاي ترم اول اين عزيزان در روز يكشنبه 96/7/16ساعت 9 صبح در محل گروه معماري با حضور اعضاي محترم هيئت علمي برگزار مي شود. با توجه به اينكه انتخاب واحد ترم 1 توسط دانشگاه صورت مي گيرد لازم است جهت توجيه برخي موارد آموزشي و مجموعه قوانين در جلسه مذكور حضور بهم رسانند.

با احترام

گروه معماري 96/7/2

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري

مقاطع كارداني و كارشناسي

نظر به تغيير و اصلاح برخي از كد دروس ارائه شده در ترم مهر 1396، در حذف و اضافه ترم مهر ماه دانشجويان عزيز مكلف هستند به جهت آگاهي و برنامه ريزي لازم از تاريخ 96/7/15با مراجعه به سايت و پروفايل شخصي خود از چگونگي تغييرات روز و ساعات و اساتيد دروس اطلاع حاصل نمايند.

با توجه به تاكيد معاون محترم آموزشي دانشگاه رعايت تاريخ و تقويم آموزشي و رعايت مقررات آموزشي و حضور و غياب در ترم جاري تاكيد گرديده و در صورت عدم حضور در كلاسهاي درس، اساتيد ترم مكلف بر اجراي قانون و گزارش غيبت به اداره آموزش مي باشند .

لذا دانشجويان عزيز به شركت كليه كلاسها اقدام نمايند. و در صورت عدم حضور استاد و يا عدم تشكيل كلاس سريعا موارد به گروه آموزشي و مدير گروه رشته به صورت كتبي اعلام تا پيگيري و برخورد لازم صورت پذيرد.

 

با احترام

گروه معماري

96/7/2


 

 
كلاس رياضيات واماراستاد نريماني 8:30تا10:30 رياضي پيش10:30تا12ورياضي عمومي 12:45تا14:30روز 4شنبه برگزار ميگردد
كليه كلاسهاي استاد صالحي روز پنجشنبه 30شهريورماه برگزار نميگردد جبراني متعاقبا  اعلام ميشود
اطلاعيه

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معماري درروز چهارشنبه  مورخ 96/6/29 به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

فاطمه قربان پور

باز زنده سازي بافت محله در دشت با رويكرد زنده واري ( مطالعه موردي خانه هاي تاريخي بديع الصنايع ، حبيب آبادي )"

8:30

روح اله آريايي پور

دانشكده معماري دانشگاه آزاد قم با رويكرد بهينه سازي مصرف انر‍ژي

15: 9

شهره سادات سهرابي

مركز برگزاري جشن ها ي آئيني ايران باستان با رويكرد تعاملات اجتماعي

10:00

نازنين زينب صفري

حفظ و بسط تاريخ لباس ايراني ( با تكيه بر لباس دوره قاجار)

10:45

 

 

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته منابع آب  درروز چهارشنبه مورخ 96/6/29 به شرح زير مي باشد :

نام ونام خانوادگي

موضوع

ساعت برگزاري

احسان پاينده

بررسي فرآيندهاي مختلف ارتقاء كيفي پساب تصفيه شده فاضلاب با استفاده از پايلوت آزمايشگاهي و فرآيند سلسله مراتبي AHP

8:00

 

 

********************************************
اطلاعيه مهم و فوري

طرح نهايي

دفاع 96/6/22

بدين وسيله نتيجه داوري تخصصي گروه دانشجويان متقاضي شركت در تحويل پروژه طرح نهايي مورخ 96/6/22اعلام مي گردد:

رديف

نام دانشجو

نتيجه

1

مرجان بهرامي

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

2

عليرضا فتحي

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

3

شهريار خسروي

عدم تحويل مدارك جهت بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

4

اميرحسين مذكا

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

5

بهاره جابري انصاري

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

6

مهسا روستا زاده

عدم تحويل مدارك براي بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

7

زهرا رزاززاده

عدم تحويل مدارك براي بررسي شوراي گروه (مجاز نمي باشد)

8

سيمين كشتي آرا

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

9

علي رفيع زاده

مجاز به شركت در جلسه دفاع(مشروط مراجعه به آموزش)

 

ساير دانشجويان كه نسبت به تحويل اسناد اقدام ننموده اند به هيچ عنوان اجازه شركت در جلسه دفاع مورخ 96/6/22 داده نخواهد شد. جلسه دفاع بعدي از طرف گروه معماري متعاقبا اطلاع رساني مي شود.

 

گروه معماري

96/6/19


 
*******************************
 
قابل توجه دانشجويان درس تربيت بدني و ورزش 1استاد صيادي :ان دسته از دانشجوياني كه  بهر دليلي نتوانسته اند در امتحان شركت كنند امتحان مجدد روزدوشنبه 13 شهريورساعت 12 خواهد بود

قابل توجه دانشجويان ارشد

پيرو بخشنامه شماره 24432 /70 مورخ 96/4/27 سازمان مركزي، آخرين تاريخ دفاع   پايان نامه درنيمسال دوم تحصيلي 31 شهريور ماه 1396 اعلام گرديده است ، لذا بدينوسيله آخرين مهلت تحويل پايان نامه هاي قابل دفاع به گروههاي آموزشي تا تاريخ 96/6/15 اعلام مي گردد. بعد از اين تاريخ دفاعيه به ترم بعد موكول مي گردد .

 **********************************
 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي معماري چهارشنبه 22 شهريور ساعت 8تا10 تاريخ ژوژمان و دفاع طرح نهايي دانشجويان ميباشد جهت اطلاع از روند امور به سايت دانشگاه مراجعه فرماييد
قابل توجه دانشجويان دروس طرح 1تا5وطراحي فني استادجمشيدي تحويل روز سه شنبه 14شهريور ساعت10صبح ميباشد
استاد ايرواني روز سه شنبه مورخ 7 شهريور ماه 96 از ساعت 8 الي 12 جهت كركسيون در واحد حضور دارند.
 
 
امتحان ورزش و تربيت بدني 1 استاد صيادي مورخ 6 شهريور ماه 96 ساعت 12 برگزار مي گردد.
 
استاد يزدي روز 4شنبه 1 شهريور در واحد هستند
منابع امتحاني انديشه1و2و تاريخ فرهنگ وتمدن
انديشه 2مولف اقايان سبحاني ورضايي محدوه امتحان:فصل1پيشينه دين وپيامبري فصل 3شناخت اسلام فصل 5 مرجعيت وولايت در عصر غيبت انقلاب اسلامي دكتر محمدي محدوده امتحان صفحه 1تا70 تاريخ  فرهنگ وتمدن جزوه تماس با شماره09127576385حاج اقا فخاري
:انديشه اسلامي يك مولف اقاي سبحاني ورضايي محدوده امتحان:بخش دوم وجود خداوند بخش 3صفات خداوند بخش 5توحيد وشرك
كلاس مهندسي پي ومكانيك خاك استاد وفايي 4شنبه 1 شهريور ساعت8:30حضور الزاميست
كلاس مكانيك ساختمان وتحليل سازه استاد سالك 3شنبه31مرداد ساعت8:30
كلاس استاتيك وايستايي استاد سالك ساعت8ونيم دوشنبه30مرداد برگزار وحضور الزاميست
 
قابل توجه دانشجويان درس ايين زندگي استاد دهشيري :منبع امتحاني كتاب اخلاق اسلامي(مباني ومفاهيم)ازاول تافصل 4
قابل توجه دانشجويان درس تفسير موضوعي حاج اقا دهشيري:منبع امتحاني كتاب تفسير موضوعي جمعي از نويسندگان از  اول تا148

كلاسهاي ساختمان بتن آرمه و سازه هاي بتن آرمه (1) استاد عمادي روز سه شنبه مورخ 96/05/31 ساعت 8 صبح برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجويان كه دروس فوق را اخذ نموده اند در اين كلاس الزامي است.

 
 
 
دانشجويان استاد صيادي جهت هماهنگي باشماره09131594255تماس بگيرند
دانشجويان استادساعتي جهت هماهنگي باشماره09121990950 تماس حاصل نمايند
دانشجويان درس تحليل سازه 2 وزلزله استاد سلطاني جهت دريافت جزوه با اقاي فدوي بشماره09140118622تماس بگيرند
كليه كلاسهاي استاد نريماني در روز چهارشنبه25مرداد جهت رفع اشكال وهماهنگي برقرار است
جهت دريافت جزوه محاسبات ومعادلات استاد نريماني با اقاي كبريايي 09137421622تماس بگيريد
جهت هماهنگي  ودريافت جزوه درس رياضي2با اقاي مهدوي فر بشماره09139619176 تماس بگيريد 
جهت هماهنگي ودريافت جزوه رياضي پيش ورياضي 1 استاد نريماني با اقاي مومن زاده باشماره09367171404تماس بگيريد
كلاس تاريخ فرهنگ وتمدن استاد فخاري  روز سه شنبه24 مردادساعت9 تشكيل ميشود وحضور الزاميست
كلاسهاي استاد جمشيدي سه شنبه 24مرداد تشكيل ميشود
كلاس مهندسي پي استادوفايي بجاي دوشنبه23 مرداد سه شنبه 24 تشكيل وحضور الزاميست
كليه كلاسهاي استاد نصري سه شنبه وچهارشنبه 17و18مردادتشكيل نميشود
كليه كلاسهاي استادنريماني روز4شنبه18 مردادتشكيل ميشود
كليه كلاسهاي استاد ازادي پور در روز3شنبه 17 مردادتشكيل ميشود
كلاس هاي بيوشمي عمومي وشيمي الي استاد صدوق روز4شنبه18مرداد تشكيل ميشود جهت هماهنگي ودريافت جزوات ،حضور الزاميست
كلاس مهندسي پي استاد وفايي روز دوشنبه 16 مرداد تشكيل ميشود
كلاس كنسروسازي استاد ربيعي دوشنبه 16 مردادتشكيل ميشودحضور الزاميست جهت هماهنگي دروس اصول نگهداري وزيست درهمين روز مراجعه فرماييد
كلاس استاد حيدري متره وبراورد 5شنبه 19 مرداد8 صبح حضور وهمراه داشتن يك نقشه ساختماني الزاميست
برنامه كلاسي استاد سالك از16تا19مرداد بشرح زير ميباشد حضور دانشجويان الزاميست :ايستايي 1دوشنبه16مرداد--=-=-مقاومت مصالح3شنبه17-=-=-سيالات4شنبه18وتحليل سازه5شنبه 19مرداد همگي ساعت8صبح
قابل توجه دانشجويان استاد حديدي برنامه حضور ايشان درترم تابستان بدين شرح ميباشد:سه شنبه 96/5/1012تا14متره14تا18تمرين معماري دو---4شنبه96/5/11ساعت12تا14مديريت تشكيلات 14تا16ساختمان1و2---------4شنبه18مرداد8تا12مديريت تشكيلات-12تا16ساختمان1 و2--------5شنبه19مرداد8تا12سازه فلزي 12تا16سازه بتن 16تا18ايستايي--------3شنبه24مرداد12تا14متره14تا18تمرينهاي معماري2-------4شنبه25مرداد12تا14مديريت تشكيلات--14تا16ساختمان1و2------5شنبه2شهريور8تا12س فلزي 12تا16س بتن 16تا18ايستايي-----3شنبه7 شهريور14تا18ت معماري2
قابل توجه دانشجويان كه ترم تابستاني اخذ نموده اند كليه كلاسها ازتاريخ14تا19مرداد برقرار ميباشد لطفا با اساتيد مربوطه جهت حضور در كلاس هماهنگي بفرماييد
كليه كلاسهاي فارسي عمومي وپيش استاد رضوي زاده سه شنبه 17مرداد از8تا12 برگزار وحضور الزاميست
كليه كلاسهاي استاد فخاري سه شنبه 17 مرداداز ساعت 8 صبح تشكيل ميشود جهت هماهنگي حضور الزاميست
كلاسهاي استاد نريماني 11 مرداد تشكيل نميشود
كلاس زبان پيش و زبان عمومي در تاريخ 10 و 11 مرداد تشكيل نمي شود .
 
قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري(كارشناسي-كارشناسي ناپيوسته-كارداني)

تحويل پروژه درس طراحي فني ساختمان

بدين وسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم كه در ترم بهمن ماه 96-95 اقدام به اخذ درس طراحي فني ساختمان كرده اند مي رساند، زمان تحويل پروژه و اعلام نمرات قطعي درس در روز سه شنبه مورخ 96/05/17ساعت 10 در محل آتليه 304 تعيين مي گردد. شايان ذكر است كليه دانشجويان محترم با ارائه اسناد ذيل شخصا در تحويل پروژه شركت و نسبت به امضاء ليست حضور و غياب شركت در تحويل پروژه اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز طرح:

1-    آلبوم فاز I معماري پروژه بر اساس استانداردهاي فني اعلام شده در مراحل كركسيون درس در طول ترم در قطع استاندارد

2-    ارائه پلانهاي 1:50 بر اساس استاندارد هاي اعلام شده و كركسيونهاي انجام شده در قطع استاندارد نقشه

3-    ارائه مقاطع و نماهاي 1:50 بر اساس استانداردهاي اعلام شده و قطع استاندارد

4-    ارائه نقشه هاي wall Sectionبا توجه به كركسيونهاي انجام شده در مقياس 1:20

5-    ارائه جزئيات اجرايي ديوار چيني داخلي سرويسها آشپزخانه حمامها جزئيات اجراي نما، اتصال ديوارها با پنجره ها و جزئيات اجرايي پنجره، دربها، سقفهاي كاذب، كف سازي ها، دستگاه راه پله در مقياس 1:10 و 1:5

6-    ارائه جدول نازك كاري پروژه

تذكر:

1-    دانشجويان محترم مطلع باشند زمان تحويل پروژه به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد و در صورت عدم حضور در جلسه "غيبت" اعلام مي گردد و الزاما دانشجويان بايد در ترم تابستان و يا ترم مهر مجددا درس را اخذ نمايند.

2-    ارائه و رعايت استاندارد و ارائه نقشه هاي فاز 2 اجرايي الزامي است و بالاترين بارم نمره در تحويل پروژه را به خود اختصاص مي دهد.

موفق و پيروز باشيد

مدرس درس

مهران جمشيدي

96/4/21

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري

كارشناسي ارشد معماري و ارشد معماري داخلي

تحويل پروژه دروس جبراني

كارشناسي ارشد

بيان معماري جبراني طرح معماري 2 طرح معماري 4

بدين وسيله به اطلاع كليه كليه دانشجويان محترم كه در ترم بهمن ماه 96-95 اقدام به اخذ دروس جبراني فوق را كرده اند مي رساند زمان تحويل پروژه و اعلام نمرات قطعي درس در روز سه شنبه مورخ 96/5/17ساعت 10 صبح در محل آتليه شماره 302 تعيين مي گردد. شايان ذكر است كليه دانشجويان محترم با ارائه اسناد ذيل شخصا در تحويل پروژه شركت و نسبت به امضاء ليست حضور و غياب شركت در تحويل پروژه اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز:

1-    آلبوم فاز صفر پروژه در مقياس 1:100 شامل پلانها نماها- برش ها و سايت پلان

2-    ارائه پرسپكتيو و تصاوير 3 بعدي مجموعه حداقل 10 ديد

3-    ارائه ماكت پروژه در مقياس 1:200 (الزامي است)

 

تذكر :

1-    دانشجويان محترم مطلع باشند زمان تحويل پروژه به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد و در صورت عدم حضور در جلسه و غيبت اعلام مي گردد.

2-    ارائه و رعايت استاندارد ارائه نقشه ها الزامي است و بالاترين بارم نمره را در تحويل پروژه دارا مي باشد.

 

موفق و پيروز باشيد

مدرس درس

96/4/21

قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري ارشد داخلي

درس: طرح معماري داخلي 3

 

بدين وسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم كه در ترم بهمن ماه 96-95 اقدام به اخذ درس فوق كرده اند مي رساند زمان تحويل پروژه و اعلام نمرات قطعي در روز سه شنبه مورخ 96/05/17ساعت 10 در محل آتليه 302 تعيين مي گردد. شايان ذكر است كليه دانشجويان محترم با ارائه اسناد تحويل پروژه شخصا در تحويل شركت و نسبت به امضاء ليست حضور و غياب شركت در امتحان اقدام نمايند.

 

مدرس درس

96/4/21

  

قابل توجه دانشجويان رشته معماري كارداني-كارشناسي

دانشجويان محترمي كه در ترم تابستان دروس ذيل را اخذ كرده اند روز سه شنبه ساعت 8 صبح به گروه معماري آقاي مهندس جمشيدي مراجعه نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور درس اعلام انصراف و حذف درس تلقي شده و اعتراض بعد از اين موضوع وارد نخواهد بود.

1-     

درس طراح معماري5

2-     

درس طراح معماري2

3-     

درس طراح معماري3

4-     

درس طراح معماري4

5-     

درس طراحي فني ساختمان

6-     

مهندسي مباني نظري معماري

7-     

درس آشنايي با معماري معاصر

گروه معماري

قابل توجه دانشجويان رشته معماري كارداني و كارشناسي

(استاد محترم: مهندس اميدان (مهدوي))

دانشجويان محترمي كه در ترم تابستان دروس ذيل را با آقاي اميدان (مهدوي) اخذ نموده اند لازم است روز پنجشنبه ساعت 10 صبح در دفتر مجتمع به استاد درس مراجعه و در خصوص وضعيت كلاس هماهنگي لازم به عمل آورند. در صورت عدم حضور، اعلام انصراف و حذف درس تلقي شده و اعتراض بعد از اين موضوع وارد نخواهد بود.

1-     

تنظيم شرايط محيطي (1)

2-     

تنظيم شرايط محيطي

3-     

تاسيسات الكتريكي (نور – صدا)

4-     

تاسيسات مكانيكي

5-     

تاسيسات الكتريكي – مكانيكي

گروه معماري

قابل توجه دانشجويان رشته كارداني – كارشناسي معماري

استاد محترم : مهندس حديدي

دانشجويان محترمي كه در ترم تابستان دروس ذيل را اخذ كرده اند روز پنجشنبه ساعت 8 صبح در محل دفتر مجتمع به استاد درس مراجعه نمايند و در خصوص وضعيت كلاس هماهنگي لازم به عمل آورند . در صورت عدم حضور، اعلام انصراف و حذف درس تلقي شده و اعتراضي بعد از اين موضوع وارد نخواهد بود.

1-     

هندسه مناظر و مزايا

2-     

ساختمان 2 و گزارش كارگاه

3-     

مديريت و تشكيلات كارگاهي

4-     

متره و برآورد

5-     

مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي

6-     

ايستايي

7-     

سازه بتوني

8-     

تمرين معماري 2

9-     

اصول سرپرستي

10- 

ساختمان 1

گروه معماري

 
قابل توجه دانشجويان درس درك وبيان وتمرينهاي معماري1و2استاد حديدي   تحويل پروژه دروس ذكرشده به اطلاع ميرساندتحويل ازشنبه24 تير به يكشنبه25 تيرماه موكول گرديد وديگر به هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود
قابل توجه دانشجويان درس كاربرد كامپيوتر استاد زريبافيان روز چهارشنبه 21تيربراي امتحان عملي در واحد حضور داشته باشند
قابل توجه دانشجويان درس تمرينهاي معماري1 و2 ودرك وبيان استاد حديدي تاريخ تحويل پروژه شنبه24 تير ساعت 15بهيچ وجه به تحويل بعد از اين تاريخ نمره تعلق نميگيرد
قابل توجه دانشجويان درس روستا1و2 استادحديدي تاريخ تحويل پنجشنبه22تيرماه ساعت8صبح 

بر اساس بخشنامه سازمان مركزي در راستاي تعطيلات تابستاني به اطلاع مي رساند از تاريخ 96/04/03تا تاريخ 96/04/17بخشهاي اداري و آموزشي تعطيل و كليه برنامه هاي قبل در ارائه پروژه هاي دانشجويي لغو و برنامه زمانبندي متعاقبا اعلام مي گردد.

 

دروس ارائه شده گروه عمران جهت نيمسال تابستان 96

گرايش

مقطع

دروس

مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

استاتيك، مقاومت مصالح، تحليل سازه ها 1 و 2، سازه هاي فولادي 1 و 2، سازه هاي بتن آرمه 1 و 2، مكانيك خاك، مكانيك سيالات، مهندسي پي، اصول مهندسي زلزله و باد، متره و برآورد پروژه، روشهاي اجراي ساختمان

فيزيك و رياضي پيش، فيزيك و رياضي 1، رياضي 2، آمار و احتمالات مهندسي، معادلات ديفرانسيل، محاسبات عددي

مهندسي اجرايي عمران

كارشناسي ناپيوسته

مقاومت مصالح، مكانيك ساختمان، ساختمانهاي فولادي، ساختمانهاي بتن آرمه، مكانيك خاك و پي سازي، مكانيك سيالات و هيدروليك، آشنايي با زلزله، اجزاء ساختمان، اجراي ساختمانهاي بتني، ايستايي، رياضي 1 و 2 ، محاسبات عددي

 
 

بر اساس مصوبه گروههاي آموزشي، صنايع غذايي،  زراعت و مهندسي آب در ترم تابستان در اين واحد دانشگاهي كليه دروس تخصصي و پايه ارائه مي گردد.

 

بر اساس مصوبه گروه آموزشي معماري در ترم تابستان در اين واحد دانشگاهي كليه دروس تخصصي و پايه در مقاطع كارداني و كارشناسي  ارائه مي گردد.

 

ليست دروس ارائه شده گروه علوم پايه تابستان 96-95: رياضي پيش دانشگاهي،رياضي 1،رياضي 2،رياضيات و آمار،معادلات ديفرانسيل،آمار و احتمالات،رياضي مهندسي ميباشد.

 
***********************
 
قابل توجه دانشجويان درس تربيت بدني و ورزش كه امتحان كتبي نداده اند، امتحان مجدد روز چهارشنبه 96/03/31ساعت 13 الي 14 برگزار مي گردد. لازم بذكر است تحت هيچ شرايطي امتحان ديگري گرفته نخواهد شد.
 
******************************
 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد در شرف دفاع

تاريخ برگزاري جلسات دفاع در تابستان به شرح ذيل اعلام مي گردد

الف- (17 تا 28 تيرماه) بر اساس برنامه ريزي گروه آموزشي زيربط

ب- نيمه اول شهريور ماه بر اساس برنامه ريزي گروههاي آموزشي زيربط

لذا شايسته است دانشجويان برگه آمادگي دفاع را با امضاء استاد راهنما و مشاور حداكثر براي برنامه زمانبندي الف تا 96/03/28 و براي برنامه زمانبندي دفاع ب تا 96/04/28 به مديران محترم گروههاي تخصصي تحويل تا با تعيين داوران برنامه ريزي دفاع انجام گردد.

 

*****************************
منبع امتحان ايمني كارگاه  استاد وفايي مبحث 12 مقررات ملي ساختمان مي باشد.

 

قابل توجه دانشجويان رشته معماري، مقطع كارشناسي

تحويل نهايي پروژه هاي طرح 1 و طرح 5  استاد باستاني روز سه شنبه مورخ 30 خرداد ماه 1396 راس ساعت 9 صبح ميباشد. تاريخ مذكور تمديد نمي گردد.

 
 
 
قابل توجه دانشجويان درس پرسپكتيو وهندسه مناظرومرايا لطفا براي امتحان حتما وسايل ترسيم همراه داشته باشيد 
 

دانشجوي گرامي با توجه به اينكه در زمان امتحانات تمام پرسنل دانشگاه درگير برگزاري امتحانات مي باشند در زمان باقيمانده تا امتحانات براي بررسي سامانه خود اقدام و در صورت مشكل به قسمت مربوطه براي رفع مشكل اقدام نماييد.

دانشجوي گرامي همراه داشتن كارت امتحانات و كارت شناسايي معتبر براي ورود به جلسه امتحان الزامي است.

از ورود دانشجويان بدون كارت به جلسه امتحان ممانعت مي گردد.

 
 
جهت مشاهده نتايج پروژه طرح نهايي به بخش"اطلاعيه تاريخ تحويل پروژه" مراجعه نمائيد.
 
قابل توجه دانشجويان درس دانش خانواده خواهران :امتحان ازكتاب مربوطه فصول 1-2-3و6ميباشد
قابل توجه دانشجويان درس تكنولوژي جوش استاد درخشان:جهت دريافت جزوه با اقاي فدوي به شماره 09140118622تماس بگيرند
قابل توجه دانشجويان آز خاك وآزبتن :دانشجويان حداكثرتا تاريخ 96/03/20فرصت دارند پروژه هاي خود را تحويل آقاي جعفري به شماره تلفن 09351095685نمايند اين فرصت بهيچ وجه قابل تمديد نيست

منبع امتحاني اصول مهندسي پي  استاد زريبافيان كتاب مهندسي پي مدرسان شريف فصل 1و2

 
امتحان تربيت بدني و ورزش برادران بخش تئوري روز پنجشنبه 11خرداد ساعت9صبح سالن تربيت بدني واحد اكيدا اعلام ميگردد روز ديگري اين بخش امتحان تكرارنميگردد جزوه مربوطه انتشارات واحد موجوداست

 
جزوه درس هيدروليك  درانتشارات موجود است
 
درس عناصرجزييات ساختماني2 كتاب عناصروجزييات ساختماني نوشته محمدكزازي فصل5تااخر7
درس عناصرجزييات ساختماني1 كتاب عناصروجزييات ساختماني نوشته محمد كزازي فصلهاي1تا4
منبع امتحاني درس سدهاي كوتاه واجراي سدهاي بتني:كتاب سدهاي خاكي نوشته دكتر محمود وفائيان فصلهاي 2،6،10،14
با توجه به عدم مراجعه تعدادي از دانشجويان درس تاسيسات مكانيكي والكتريكي به اطلاع ميرساند جزوات مربوطه درانتشارات واحد موجود وحضور درجلسه پنجشنبه4خردادساعت13:30الزاميست
منابع امتحاني درس تحليل فضاهاي شهري  PDFمناسب سازي تكنيك SWOTبراي كاربرد درطراحي شهري+4فايل پاورپوينت
منابع امتحاني درس مباني برنامه ريزي كالبدي :كتاب مباني برنامه ريزي شهري نوشته اسماعيل شيعه چاپ 18صفحه 85تا127و191تا206

قابل توجه دانشجويان درس تفسير موضوعي قران استاد دهشيري امتحان از كتاب تفسير موضوعي نوشته جمعي ازمولفان ازصفحه 1تا124
كلاس تربيت بدني برادران روز پنجشنبه 96/02/28 در سالن ورزشي واحد ساعت10صبح تشكيل وجزوه مربوط به نمره تئوري در انتشارات واحد موجود است
 كلاس دانش خانواده برادران روز پنجشنبه 96/02/28 ساعت8تشكيل ميشودوجزوه مربوطه درانتشارات موجود است


جزوه دانش خانواده برادران در انتشارات موجود است

 كليه امتحانات  استاد قرباني بصورت تشريحي برگزار ميگردد


قابل توجه دانشجويان عمران ومعماري:جهت هماهنگي ودريافت منابع امتحاني پايان ترم دروس ارائه شده با استاد صالحي روزهاي پنجشنبه هرهفته به گروه عمران ويا دفتربسيج دانشجويي واحد اقاي فدوي مراجعه نمايند
 

دانشجويان درس مرمت،مباني برنامه ريزي شهري وطراحي معماري وشهرسازي استاد آقاعلي جهت دريافت جزوه به دفتر مجتمع واحد مراجعه نمايند
تعداد بازدید: 18855
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal