صفحه اصلی
English
1395/11/12 اطلاعيه هاي مهم
اطلاعيه هاي مهم

 دانشجويان استاد صيادي جهت هماهنگي باشماره09131594255تماس بگيرند
دانشجويان استادساعتي جهت هماهنگي باشماره09121990950 تماس حاصل نمايند
دانشجويان درس تحليل سازه 2 وزلزله استاد سلطاني جهت دريافت جزوه با اقاي فدوي بشماره09140118622تماس بگيرند
كليه كلاسهاي استاد نريماني در روز چهارشنبه25مرداد جهت رفع اشكال وهماهنگي برقرار است
جهت دريافت جزوه محاسبات ومعادلات استاد نريماني با اقاي كبريايي 09137421622تماس بگيريد
جهت هماهنگي  ودريافت جزوه درس رياضي2با اقاي مهدوي فر بشماره09139619176 تماس بگيريد 
جهت هماهنگي ودريافت جزوه رياضي پيش ورياضي 1 استاد نريماني با اقاي مومن زاده باشماره09367171404تماس بگيريد
كلاس تاريخ فرهنگ وتمدن استاد فخاري  روز سه شنبه24 مردادساعت9 تشكيل ميشود وحضور الزاميست
كلاسهاي استاد جمشيدي سه شنبه 24مرداد تشكيل ميشود
كلاس مهندسي پي استادوفايي بجاي دوشنبه23 مرداد سه شنبه 24 تشكيل وحضور الزاميست
كليه كلاسهاي استاد نصري سه شنبه وچهارشنبه 17و18مردادتشكيل نميشود
كليه كلاسهاي استادنريماني روز4شنبه18 مردادتشكيل ميشود
كليه كلاسهاي استاد ازادي پور در روز3شنبه 17 مردادتشكيل ميشود
كلاس هاي بيوشمي عمومي وشيمي الي استاد صدوق روز4شنبه18مرداد تشكيل ميشود جهت هماهنگي ودريافت جزوات ،حضور الزاميست
كلاس مهندسي پي استاد وفايي روز دوشنبه 16 مرداد تشكيل ميشود
كلاس كنسروسازي استاد ربيعي دوشنبه 16 مردادتشكيل ميشودحضور الزاميست جهت هماهنگي دروس اصول نگهداري وزيست درهمين روز مراجعه فرماييد
كلاس استاد حيدري متره وبراورد 5شنبه 19 مرداد8 صبح حضور وهمراه داشتن يك نقشه ساختماني الزاميست
برنامه كلاسي استاد سالك از16تا19مرداد بشرح زير ميباشد حضور دانشجويان الزاميست :ايستايي 1دوشنبه16مرداد--=-=-مقاومت مصالح3شنبه17-=-=-سيالات4شنبه18وتحليل سازه5شنبه 19مرداد همگي ساعت8صبح
قابل توجه دانشجويان استاد حديدي برنامه حضور ايشان درترم تابستان بدين شرح ميباشد:سه شنبه 96/5/1012تا14متره14تا18تمرين معماري دو---4شنبه96/5/11ساعت12تا14مديريت تشكيلات 14تا16ساختمان1و2---------4شنبه18مرداد8تا12مديريت تشكيلات-12تا16ساختمان1 و2--------5شنبه19مرداد8تا12سازه فلزي 12تا16سازه بتن 16تا18ايستايي--------3شنبه24مرداد12تا14متره14تا18تمرينهاي معماري2-------4شنبه25مرداد12تا14مديريت تشكيلات--14تا16ساختمان1و2------5شنبه2شهريور8تا12س فلزي 12تا16س بتن 16تا18ايستايي-----3شنبه7 شهريور14تا18ت معماري2
قابل توجه دانشجويان كه ترم تابستاني اخذ نموده اند كليه كلاسها ازتاريخ14تا19مرداد برقرار ميباشد لطفا با اساتيد مربوطه جهت حضور در كلاس هماهنگي بفرماييد
كليه كلاسهاي فارسي عمومي وپيش استاد رضوي زاده سه شنبه 17مرداد از8تا12 برگزار وحضور الزاميست
كليه كلاسهاي استاد فخاري سه شنبه 17 مرداداز ساعت 8 صبح تشكيل ميشود جهت هماهنگي حضور الزاميست
كلاسهاي استاد نريماني 11 مرداد تشكيل نميشود
كلاس زبان پيش و زبان عمومي در تاريخ 10 و 11 مرداد تشكيل نمي شود .
 
قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري(كارشناسي-كارشناسي ناپيوسته-كارداني)

تحويل پروژه درس طراحي فني ساختمان

بدين وسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم كه در ترم بهمن ماه 96-95 اقدام به اخذ درس طراحي فني ساختمان كرده اند مي رساند، زمان تحويل پروژه و اعلام نمرات قطعي درس در روز سه شنبه مورخ 96/05/17ساعت 10 در محل آتليه 304 تعيين مي گردد. شايان ذكر است كليه دانشجويان محترم با ارائه اسناد ذيل شخصا در تحويل پروژه شركت و نسبت به امضاء ليست حضور و غياب شركت در تحويل پروژه اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز طرح:

1-    آلبوم فاز I معماري پروژه بر اساس استانداردهاي فني اعلام شده در مراحل كركسيون درس در طول ترم در قطع استاندارد

2-    ارائه پلانهاي 1:50 بر اساس استاندارد هاي اعلام شده و كركسيونهاي انجام شده در قطع استاندارد نقشه

3-    ارائه مقاطع و نماهاي 1:50 بر اساس استانداردهاي اعلام شده و قطع استاندارد

4-    ارائه نقشه هاي wall Sectionبا توجه به كركسيونهاي انجام شده در مقياس 1:20

5-    ارائه جزئيات اجرايي ديوار چيني داخلي سرويسها آشپزخانه حمامها جزئيات اجراي نما، اتصال ديوارها با پنجره ها و جزئيات اجرايي پنجره، دربها، سقفهاي كاذب، كف سازي ها، دستگاه راه پله در مقياس 1:10 و 1:5

6-    ارائه جدول نازك كاري پروژه

تذكر:

1-    دانشجويان محترم مطلع باشند زمان تحويل پروژه به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد و در صورت عدم حضور در جلسه "غيبت" اعلام مي گردد و الزاما دانشجويان بايد در ترم تابستان و يا ترم مهر مجددا درس را اخذ نمايند.

2-    ارائه و رعايت استاندارد و ارائه نقشه هاي فاز 2 اجرايي الزامي است و بالاترين بارم نمره در تحويل پروژه را به خود اختصاص مي دهد.

موفق و پيروز باشيد

مدرس درس

مهران جمشيدي

96/4/21

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري

كارشناسي ارشد معماري و ارشد معماري داخلي

تحويل پروژه دروس جبراني

كارشناسي ارشد

بيان معماري جبراني طرح معماري 2 طرح معماري 4

بدين وسيله به اطلاع كليه كليه دانشجويان محترم كه در ترم بهمن ماه 96-95 اقدام به اخذ دروس جبراني فوق را كرده اند مي رساند زمان تحويل پروژه و اعلام نمرات قطعي درس در روز سه شنبه مورخ 96/5/17ساعت 10 صبح در محل آتليه شماره 302 تعيين مي گردد. شايان ذكر است كليه دانشجويان محترم با ارائه اسناد ذيل شخصا در تحويل پروژه شركت و نسبت به امضاء ليست حضور و غياب شركت در تحويل پروژه اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز:

1-    آلبوم فاز صفر پروژه در مقياس 1:100 شامل پلانها نماها- برش ها و سايت پلان

2-    ارائه پرسپكتيو و تصاوير 3 بعدي مجموعه حداقل 10 ديد

3-    ارائه ماكت پروژه در مقياس 1:200 (الزامي است)

 

تذكر :

1-    دانشجويان محترم مطلع باشند زمان تحويل پروژه به هيچ عنوان تغيير نخواهد كرد و در صورت عدم حضور در جلسه و غيبت اعلام مي گردد.

2-    ارائه و رعايت استاندارد ارائه نقشه ها الزامي است و بالاترين بارم نمره را در تحويل پروژه دارا مي باشد.

 

موفق و پيروز باشيد

مدرس درس

96/4/21

قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري ارشد داخلي

درس: طرح معماري داخلي 3

 

بدين وسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم كه در ترم بهمن ماه 96-95 اقدام به اخذ درس فوق كرده اند مي رساند زمان تحويل پروژه و اعلام نمرات قطعي در روز سه شنبه مورخ 96/05/17ساعت 10 در محل آتليه 302 تعيين مي گردد. شايان ذكر است كليه دانشجويان محترم با ارائه اسناد تحويل پروژه شخصا در تحويل شركت و نسبت به امضاء ليست حضور و غياب شركت در امتحان اقدام نمايند.

 

مدرس درس

96/4/21

  

قابل توجه دانشجويان رشته معماري كارداني-كارشناسي

دانشجويان محترمي كه در ترم تابستان دروس ذيل را اخذ كرده اند روز سه شنبه ساعت 8 صبح به گروه معماري آقاي مهندس جمشيدي مراجعه نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور درس اعلام انصراف و حذف درس تلقي شده و اعتراض بعد از اين موضوع وارد نخواهد بود.

1-     

درس طراح معماري5

2-     

درس طراح معماري2

3-     

درس طراح معماري3

4-     

درس طراح معماري4

5-     

درس طراحي فني ساختمان

6-     

مهندسي مباني نظري معماري

7-     

درس آشنايي با معماري معاصر

گروه معماري

قابل توجه دانشجويان رشته معماري كارداني و كارشناسي

(استاد محترم: مهندس اميدان (مهدوي))

دانشجويان محترمي كه در ترم تابستان دروس ذيل را با آقاي اميدان (مهدوي) اخذ نموده اند لازم است روز پنجشنبه ساعت 10 صبح در دفتر مجتمع به استاد درس مراجعه و در خصوص وضعيت كلاس هماهنگي لازم به عمل آورند. در صورت عدم حضور، اعلام انصراف و حذف درس تلقي شده و اعتراض بعد از اين موضوع وارد نخواهد بود.

1-     

تنظيم شرايط محيطي (1)

2-     

تنظيم شرايط محيطي

3-     

تاسيسات الكتريكي (نور – صدا)

4-     

تاسيسات مكانيكي

5-     

تاسيسات الكتريكي – مكانيكي

گروه معماري

قابل توجه دانشجويان رشته كارداني – كارشناسي معماري

استاد محترم : مهندس حديدي

دانشجويان محترمي كه در ترم تابستان دروس ذيل را اخذ كرده اند روز پنجشنبه ساعت 8 صبح در محل دفتر مجتمع به استاد درس مراجعه نمايند و در خصوص وضعيت كلاس هماهنگي لازم به عمل آورند . در صورت عدم حضور، اعلام انصراف و حذف درس تلقي شده و اعتراضي بعد از اين موضوع وارد نخواهد بود.

1-     

هندسه مناظر و مزايا

2-     

ساختمان 2 و گزارش كارگاه

3-     

مديريت و تشكيلات كارگاهي

4-     

متره و برآورد

5-     

مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي

6-     

ايستايي

7-     

سازه بتوني

8-     

تمرين معماري 2

9-     

اصول سرپرستي

10- 

ساختمان 1

گروه معماري

 
قابل توجه دانشجويان درس درك وبيان وتمرينهاي معماري1و2استاد حديدي   تحويل پروژه دروس ذكرشده به اطلاع ميرساندتحويل ازشنبه24 تير به يكشنبه25 تيرماه موكول گرديد وديگر به هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود
قابل توجه دانشجويان درس كاربرد كامپيوتر استاد زريبافيان روز چهارشنبه 21تيربراي امتحان عملي در واحد حضور داشته باشند
قابل توجه دانشجويان درس تمرينهاي معماري1 و2 ودرك وبيان استاد حديدي تاريخ تحويل پروژه شنبه24 تير ساعت 15بهيچ وجه به تحويل بعد از اين تاريخ نمره تعلق نميگيرد
قابل توجه دانشجويان درس روستا1و2 استادحديدي تاريخ تحويل پنجشنبه22تيرماه ساعت8صبح 

بر اساس بخشنامه سازمان مركزي در راستاي تعطيلات تابستاني به اطلاع مي رساند از تاريخ 96/04/03تا تاريخ 96/04/17بخشهاي اداري و آموزشي تعطيل و كليه برنامه هاي قبل در ارائه پروژه هاي دانشجويي لغو و برنامه زمانبندي متعاقبا اعلام مي گردد.

 

دروس ارائه شده گروه عمران جهت نيمسال تابستان 96

گرايش

مقطع

دروس

مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

استاتيك، مقاومت مصالح، تحليل سازه ها 1 و 2، سازه هاي فولادي 1 و 2، سازه هاي بتن آرمه 1 و 2، مكانيك خاك، مكانيك سيالات، مهندسي پي، اصول مهندسي زلزله و باد، متره و برآورد پروژه، روشهاي اجراي ساختمان

فيزيك و رياضي پيش، فيزيك و رياضي 1، رياضي 2، آمار و احتمالات مهندسي، معادلات ديفرانسيل، محاسبات عددي

مهندسي اجرايي عمران

كارشناسي ناپيوسته

مقاومت مصالح، مكانيك ساختمان، ساختمانهاي فولادي، ساختمانهاي بتن آرمه، مكانيك خاك و پي سازي، مكانيك سيالات و هيدروليك، آشنايي با زلزله، اجزاء ساختمان، اجراي ساختمانهاي بتني، ايستايي، رياضي 1 و 2 ، محاسبات عددي

 
 

بر اساس مصوبه گروههاي آموزشي، صنايع غذايي،  زراعت و مهندسي آب در ترم تابستان در اين واحد دانشگاهي كليه دروس تخصصي و پايه ارائه مي گردد.

 

بر اساس مصوبه گروه آموزشي معماري در ترم تابستان در اين واحد دانشگاهي كليه دروس تخصصي و پايه در مقاطع كارداني و كارشناسي  ارائه مي گردد.

 

ليست دروس ارائه شده گروه علوم پايه تابستان 96-95: رياضي پيش دانشگاهي،رياضي 1،رياضي 2،رياضيات و آمار،معادلات ديفرانسيل،آمار و احتمالات،رياضي مهندسي ميباشد.

 
***********************
 
قابل توجه دانشجويان درس تربيت بدني و ورزش كه امتحان كتبي نداده اند، امتحان مجدد روز چهارشنبه 96/03/31ساعت 13 الي 14 برگزار مي گردد. لازم بذكر است تحت هيچ شرايطي امتحان ديگري گرفته نخواهد شد.
 
******************************
 
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد در شرف دفاع

تاريخ برگزاري جلسات دفاع در تابستان به شرح ذيل اعلام مي گردد

الف- (17 تا 28 تيرماه) بر اساس برنامه ريزي گروه آموزشي زيربط

ب- نيمه اول شهريور ماه بر اساس برنامه ريزي گروههاي آموزشي زيربط

لذا شايسته است دانشجويان برگه آمادگي دفاع را با امضاء استاد راهنما و مشاور حداكثر براي برنامه زمانبندي الف تا 96/03/28 و براي برنامه زمانبندي دفاع ب تا 96/04/28 به مديران محترم گروههاي تخصصي تحويل تا با تعيين داوران برنامه ريزي دفاع انجام گردد.

 

*****************************
منبع امتحان ايمني كارگاه  استاد وفايي مبحث 12 مقررات ملي ساختمان مي باشد.

 

قابل توجه دانشجويان رشته معماري، مقطع كارشناسي

تحويل نهايي پروژه هاي طرح 1 و طرح 5  استاد باستاني روز سه شنبه مورخ 30 خرداد ماه 1396 راس ساعت 9 صبح ميباشد. تاريخ مذكور تمديد نمي گردد.

 
 
 
قابل توجه دانشجويان درس پرسپكتيو وهندسه مناظرومرايا لطفا براي امتحان حتما وسايل ترسيم همراه داشته باشيد 
 

دانشجوي گرامي با توجه به اينكه در زمان امتحانات تمام پرسنل دانشگاه درگير برگزاري امتحانات مي باشند در زمان باقيمانده تا امتحانات براي بررسي سامانه خود اقدام و در صورت مشكل به قسمت مربوطه براي رفع مشكل اقدام نماييد.

دانشجوي گرامي همراه داشتن كارت امتحانات و كارت شناسايي معتبر براي ورود به جلسه امتحان الزامي است.

از ورود دانشجويان بدون كارت به جلسه امتحان ممانعت مي گردد.

 
 
جهت مشاهده نتايج پروژه طرح نهايي به بخش"اطلاعيه تاريخ تحويل پروژه" مراجعه نمائيد.
 
قابل توجه دانشجويان درس دانش خانواده خواهران :امتحان ازكتاب مربوطه فصول 1-2-3و6ميباشد
قابل توجه دانشجويان درس تكنولوژي جوش استاد درخشان:جهت دريافت جزوه با اقاي فدوي به شماره 09140118622تماس بگيرند
قابل توجه دانشجويان آز خاك وآزبتن :دانشجويان حداكثرتا تاريخ 96/03/20فرصت دارند پروژه هاي خود را تحويل آقاي جعفري به شماره تلفن 09351095685نمايند اين فرصت بهيچ وجه قابل تمديد نيست

منبع امتحاني اصول مهندسي پي  استاد زريبافيان كتاب مهندسي پي مدرسان شريف فصل 1و2

 
امتحان تربيت بدني و ورزش برادران بخش تئوري روز پنجشنبه 11خرداد ساعت9صبح سالن تربيت بدني واحد اكيدا اعلام ميگردد روز ديگري اين بخش امتحان تكرارنميگردد جزوه مربوطه انتشارات واحد موجوداست

 
جزوه درس هيدروليك  درانتشارات موجود است
 
درس عناصرجزييات ساختماني2 كتاب عناصروجزييات ساختماني نوشته محمدكزازي فصل5تااخر7
درس عناصرجزييات ساختماني1 كتاب عناصروجزييات ساختماني نوشته محمد كزازي فصلهاي1تا4
منبع امتحاني درس سدهاي كوتاه واجراي سدهاي بتني:كتاب سدهاي خاكي نوشته دكتر محمود وفائيان فصلهاي 2،6،10،14
با توجه به عدم مراجعه تعدادي از دانشجويان درس تاسيسات مكانيكي والكتريكي به اطلاع ميرساند جزوات مربوطه درانتشارات واحد موجود وحضور درجلسه پنجشنبه4خردادساعت13:30الزاميست
منابع امتحاني درس تحليل فضاهاي شهري  PDFمناسب سازي تكنيك SWOTبراي كاربرد درطراحي شهري+4فايل پاورپوينت
منابع امتحاني درس مباني برنامه ريزي كالبدي :كتاب مباني برنامه ريزي شهري نوشته اسماعيل شيعه چاپ 18صفحه 85تا127و191تا206

قابل توجه دانشجويان درس تفسير موضوعي قران استاد دهشيري امتحان از كتاب تفسير موضوعي نوشته جمعي ازمولفان ازصفحه 1تا124
كلاس تربيت بدني برادران روز پنجشنبه 96/02/28 در سالن ورزشي واحد ساعت10صبح تشكيل وجزوه مربوط به نمره تئوري در انتشارات واحد موجود است
 كلاس دانش خانواده برادران روز پنجشنبه 96/02/28 ساعت8تشكيل ميشودوجزوه مربوطه درانتشارات موجود است


جزوه دانش خانواده برادران در انتشارات موجود است

 كليه امتحانات  استاد قرباني بصورت تشريحي برگزار ميگردد


قابل توجه دانشجويان عمران ومعماري:جهت هماهنگي ودريافت منابع امتحاني پايان ترم دروس ارائه شده با استاد صالحي روزهاي پنجشنبه هرهفته به گروه عمران ويا دفتربسيج دانشجويي واحد اقاي فدوي مراجعه نمايند
 

دانشجويان درس مرمت،مباني برنامه ريزي شهري وطراحي معماري وشهرسازي استاد آقاعلي جهت دريافت جزوه به دفتر مجتمع واحد مراجعه نمايند
تعداد بازدید: 17763
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردستان میباشد.
Powered by DorsaPortal